Algemene voorwaarden


Artikel 1. DEFINITIES

1.1 ‘Account’: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van ‘Radiowebhost’.

1.2 ‘Accountgegevens’: de gegevens die ‘Radiowebhost’ verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 ‘E-mail adres’: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 ‘Fair use’: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.

1.5 ‘Homepage’: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel-en introductiepagina van een website op het internet.

1.6 ‘Klant’: de partij die met ‘Radiowebhost’ een overeenkomst heeft gesloten.

1.7 De algemeen aanvaarde gedragsregels en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen ‘Radiowebhost’ en een klant op grond waarvan ‘Radiowebhost’ diensten ten behoeve van de klant verricht.

1.9 ‘Schrijfruimte’: geheugenruimte die ‘Radiowebhost’ aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige ‘Radiowebhost’ diensten.

1.10 ‘Systeem’: computer en aanverwante apparatuur waarmee ‘Radiowebhost’ de klant diensten (op het internet) verleent.

1.11 ‘Website’: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

1.12 ‘Verkeersgegevens’: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van ‘Radiowebhost’ door van de ‘Radiowebhost’ diensten gebruik te maken.

1.13 ‘Radiowebhost’: Het bedrijf ‘Radiowebhost’, is online gevestigd en levert online ondersteuning.

1.14 ‘Radiowebhost’ diensten: de diensten of opdrachten die door ‘Radiowebhost’ voor klanten worden verricht.

1.15 ‘Geschillen’ ‘Radiowebhost’ geschillen en toepasselijk recht.

1.16 ‘Radiowebhost’ Acties en special orders.


Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ‘Radiowebhost’ en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door ‘Radiowebhost’ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat ‘Radiowebhost’ een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtiging formulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anders in opdracht van de aspirant-klant ‘Radiowebhost’ diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door ‘Radiowebhost’ mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is ‘Radiowebhost’ gehouden al hetgeen ‘Radiowebhost’ reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. ‘Radiowebhost’ kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 ‘Radiowebhost’ is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is ‘Radiowebhost’ gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.3. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid.


Artikel 3. Verplichtingen van ‘Radiowebhost’

3.1 ‘Radiowebhost’ spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

o het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft;

o de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 ‘Radiowebhost’ kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan ‘Radiowebhost’ garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de ‘Radiowebhost’ diensten.

3.3 ‘Radiowebhost’ onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ‘Radiowebhost’ hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt ‘Radiowebhost’ zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s al dan niet via het systeem op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ‘Radiowebhost’ , overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door foutieve configuratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door ‘Radiowebhost’ toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/ of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij ‘Radiowebhost’ hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is ‘Radiowebhost’ bevoegd, voor een goed functioneren van de ‘Radiowebhost’ diensten informatie te verwijderen.

4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is ‘Radiowebhost’ bevoegd, voor een goed functioneren van de ‘Radiowebhost’ diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.

4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan ‘Radiowebhost’ zijn of haar persoon gegevens op te nemen in de persoonsregistratie van ‘Radiowebhost’ welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoon registratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor ‘Radiowebhost’ en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij ‘Radiowebhost’hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoon gegevens in de whois-database.

4.9 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit online regelen via een klanten ondersteuning ticket systeem welke door ‘Radiowebhost’ wordt beantwoordt en deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen worden verwerkt en bevestigd.


Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 ‘Radiowebhost’ is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ‘Radiowebhost’ . Met name is ‘Radiowebhost’ niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij ‘Radiowebhost’ of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van ‘Radiowebhost’ , handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor ‘Radiowebhost’ voortvloeiende schade.

5.3 De klant vrijwaart ‘Radiowebhost’ tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anders, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 ‘Radiowebhost’ is niet aansprakelijk voor de fouten in het product die worden veroorzaakt door de klant wegens verkeerde handelingen. Ook indien ‘Radiowebhost’ de klant heeft geholpen blijft de verantwoording van de wijziging bij de klant door toestemming te verlenen. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie of het verstrekken van de privacy gegevens van `Radiowebhost'.

5.5 ‘Radiowebhost’ is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is ‘Radiowebhost’ in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding dat rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘Radiowebhost’ ontstaat.


Artikel 6. ‘Radiowebhost’ DIENSTEN

6.1 ‘Radiowebhost’ verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet exclusieve en niet overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden voor het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.

6.3 Indien ‘Radiowebhost’ in opdracht van een klant een product ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van dat product bij ‘Radiowebhost’ .

6.4 ‘Radiowebhost’ is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt voor belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan ‘Radiowebhost’ kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal ‘Radiowebhost’ een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door ‘Radiowebhost’ op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan ‘Radiowebhost’ er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. ‘Radiowebhost’ is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van ‘Radiowebhost’ levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behalve tegenbewijs door de klant.


Artikel 7. DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 Voor veel diensten is ‘Radiowebhost’ afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. ‘Radiowebhost’ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 ‘Radiowebhost’ verzorgt in opdracht van klanten de stream hosting. De keuze van de stream pakket is voor rekening en risico van de klant, en ‘Radiowebhost’ aanvaardt in verband met keuze en gebruik van het pakket geen enkele aansprakelijkheid.

7.3 ‘Radiowebhost’ neemt domein namen af van een externe aanbieder en zal (nieuwe) registratie's op ‘Radiowebhost’ verwerken, hierdoor komen domein naam houders naar ‘Radiowebhost’ en dient vooraf bij de domein houder bekend te zijn dat ‘Radiowebhost’ geen verplichtingen heeft de domein houder te zijn van het bestelde of verhuisde domein naam. De afnemer besteld zijn domein op ‘Radiowebhost’ en kan een domein verhuizen door een geldige verhuiscode op te geven. De domein houder is bekend als de contract op welke wijze dan ook eerder wordt ontbonden een verlies heeft van circka 35 dagen door de domein in quarantaine komt. Dit kan eerder weg gehaald worden maar daarvoor dient extra kosten betaald te worden bij de externe aanbieder die voor rekening van de domein houder komt, het is aan de domein houder de keuze om het jaar bij ‘Radiowebhost’ af t maken of te wachten tot na circka 35 dagen de domein uit quarantaine komt te vervallen. ‘Radiowebhost’ heeft hier geen invloed op en richt zich tot klanten hiermee bekend te zijn door deeze in deze algemene voorwaaarde te vermelden.

Bestelde domein namen zijn altijd geldig als u deze aan ons heeft doorgegeven via elke contact mogelijkheid van ‘Radiowebhost’ d.m.v. de klanten pagina of email aan onze support, de klant blijft verantwoordelijk deze domein naam juist is afgenomen en bij een verkeerde opgegeven domein naam deze niet ongedaan gemaakt kan worden. Een nieuwe domein naam als vervanger zou confirm de bestelde voorwaarde volgens de website in rekening worden gebracht.


Artikel 8. Klachten

8.1 ‘Radiowebhost’ neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op ‘Radiowebhost’ diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 ‘Radiowebhost’ spant zich in klachten over de ‘Radiowebhost’ diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de‘Radiowebhost’ diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door ‘Radiowebhost’ in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 ‘Radiowebhost’ spant zich in klachten over handelingen of gedragingen door ‘Radiowebhost’ klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten van ‘Radiowebhost’ binnen 5 werkdagen naar de e-mail adres info@radiowebhost.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.


Artikel 9. Beheer van het systeem

9.1 ‘Radiowebhost’ is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door ‘Radiowebhost’ te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘Radiowebhost’ ontstaat.

9.2 ‘Radiowebhost’ is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘Radiowebhost’ ontstaat. ‘Radiowebhost’ zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


Artikel 10. Duur en einde van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een (1) maand. (domein namen 1 jaar) De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk via een ticket systeem, opzegging via het klanten ondersteuning of het versturen van een geldige email adres dat vooraf verified is. ‘Radiowebhost’ besluit of de wederopzegging juist tot stand is gekomen door confirm de ontbinding van het contract aan de algemene voorwaarde is voldaan.


Artikel 11. Ontbinding

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met ‘Radiowebhost’ gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens ‘Radiowebhost’ te voldoen, is ‘Radiowebhost’ gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen ‘Radiowebhost’ dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ‘Radiowebhost’ tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan ‘Radiowebhost’ verder toekomende rechten.

11.2 ‘Radiowebhost’ is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de ‘Radiowebhost’ diensten te staken indien de klant:

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door ‘Radiowebhost’ zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, dan is ‘Radiowebhost’ gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door ‘Radiowebhost’ voor de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.


Artikel 12. PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren ‘Radiowebhost’ dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn inclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 ‘Radiowebhost’ is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat ze van kracht worden bekend gemaakt op de website van ‘Radiowebhost’ . Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.


Artikel 13. BETALING

13.1 De aan ‘Radiowebhost’ verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van 15€ (vijftien euro), tenzij ‘Radiowebhost’ aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

13.3 Indien de klant van bij `Radiowebhost' afgenomen diensten de betalingen niet naleeft en probeert onderuit te komen van het geschil zal er een deurwaarde van het ggn worden ingeschakeld met de nodige administratie kosten, voorkom boetes en zorg voor een tijdige betaling. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag van de afgenomen diensten bij `Radiowebhost'.


Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan ‘Radiowebhost’ niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 ‘Radiowebhost’ heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘Radiowebhost’ haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ‘Radiowebhost’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘Radiowebhost’ niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ider van de partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.


Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen ‘Radiowebhost’ en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen ‘Radiowebhost’ en de klant.

15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat ‘Radiowebhost’ een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen vervallen. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 16. Acties

16.1 Radiowebhost behoudt zich het recht de actie prijzen die gratis worden aangeboden een opzegtermijn van minimaal 1 maand betaling in acht te nemen, tenzij er een minimale afname tijd wanneer deze maandelijks opgezegd kan worden. Bij iedere misbruik of verdenking van fraude mag ‘Radiowebhost’ het contract tijdig ontbinden.

Deze algemene voorwaarden vallen onder © Radiowebhost

Somige diensten zijn bij ons b.t.w. vrij door de kor regeling.

Radiowebhost staat vermeld in het handel registeren onder het KVK nummer: 77754352 & btw-id: NL003234100B60